ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Сдружение „Браншова асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари“ (БАРСПИП) е администратор на личните данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. и чл.3, ал.1 от Закона за защита на личните данни.

БАРСПИП обработва лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни и утвърдените Вътрешни правила и политики за защита на личните данни, издадени на основание чл. 23, ал. 4 и чл. 24, ал. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679.

БАРСПИП получава и обработва лични данни, чрез своята интернет страница, за следните цели:

1. Набиране на членове на БАРСПИП.
2. Поддържане на регистър на сертифицираните специалисти и експерти по превенция на изпирането на пари.
3. Участие в съвместни проекти и инициативи.

Предмет на обработка от страна на БАРСПИП са следните видове и категории лични данни:

1. Имена на физически лица.
2. Адрес и ел. поща.

Обработката на личните данни се изразява в следното:

1. Вписване на имената, адрес и ел. поща на физически лица в списъка на членове на БАРСПИП.
2. Вписване на имената, адрес и ел. поща на физически лица в списъка на сертифицираните специалисти и експерти по превенция на изпирането на пари.
3. Вписване на имената на физически лица в договори, меморандуми и споразумения с партньори или доставчици.

БАРСПИП предприема следните технически и организационни мерки за защита на личните данни, които администрира:

 • Контрол на физическия достъп – защита срещу неразрешен достъп до помещения, оборудване и устройства за обработка на лични данни.
 • Контрол на електронния достъп – защита срещу неразрешено използване на системите за обработка на лични данни и съхранение на лични данни.
 • Контрол при въвеждане на лични данни – осъществяване на контрол от страна на БАРСПИП от кого се въвеждат, променят или изтриват лични данни в система за обработка на данни.
 • Превенция на неразрешено четене, копиране, промяна или изтриване на лични данни в рамките на цялостната дейност на БАРСПИП.
 • Предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване или загуба на лични данни.

БАРСПИП обработва лични данни при спазването на следните принципи:

а) Обработване по законосъобразен, добросъвестен и прозрачен начин по отношение на субекта на личните данни
б) Събиране на лични данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели
в) Свеждане на данните до минимум
г) Точност на личните данни и поддръжка в актуален вид
д) Съхраняване във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни
е) Обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни
БАРСПИП гарантира, че лицата под негово ръководство, имащи достъп до личните данни, са задължени да спазват конфиденциалността на личните данни и имат задължение за поверителност.

Субектите на личните данни, администрирани от БАРСПИП, имат следните права:

 • Право на информация за личните данни предмет на обработка – принцип на прозрачност
 • Право на достъп до личните данни
 • Право на коригиране на личните данни
 • Право на изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен”)
 • Право на ограничаване на обработването на личните данни
 • Право на уведомяване при коригиране или изтриване на личните данни или ограничаване на обработването
 • Право на преносимост на данните
 • Право на възражение за обработване на данните
 • Право да не бъдат обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране