ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Целта на информационното съобщение е да обясни как, за какъв период и за какви цели ще бъдат използвани предоставените от Вас лични данни.

Сдружение „Браншова асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари“ (БАРСПИП) е администратор на личните данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.

БАРСПИП обработва лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, действащата нормативна уредба и утвърдените Вътрешни правила и политика за защита на личните данни, издадени на основание Регламент (ЕС) 2016/679.

БАРСПИП получава и обработва лични данни, чрез своята интернет страница, за следните цели:

1. Набиране на членове на БАРСПИП.
2. Поддържане на регистър на сертифицираните специалисти и експерти по превенция на изпирането на пари.
3. Участие в съвместни проекти и инициативи и сключване на договори във връзка с тях.

Предмет на обработка от страна на БАРСПИП са следните видове и категории лични данни:

1. Имена на физически лица-име, презиме и фамилия;
2. ЕГН;
3. Електронна поща;
4. Телефон;
5. Данъчни идентификационни номера;
6. Месторабота, длъжност.

Обработката на личните данни се изразява в следното:

1. Вписване на личните данни в списъка на членове на БАРСПИП.
2. Вписване на личните данни в регистър на сертифицираните специалисти и експерти по превенция на изпирането на пари.
3. Вписване на имената на физически лица в договори, меморандуми и споразумения с партньори или доставчици.

БАРСПИП предприема следните технически и организационни мерки за защита на личните данни, които администрира:

 • Контрол на физическия достъп – защита срещу неразрешен достъп до помещения, оборудване и устройства за обработка на лични данни.
 • Контрол на електронния достъп – защита срещу неразрешено използване на системите за обработка на лични данни и съхранение на лични данни.
 • Контрол при въвеждане на лични данни – осъществяване на контрол от страна на БАРСПИП от кого се въвеждат, променят или изтриват лични данни в система за обработка на данни.
 • Превенция на неразрешено четене, копиране, промяна или изтриване на лични данни в рамките на цялостната дейност на БАРСПИП.
 • Предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване или загуба на лични данни.

БАРСПИП обработва лични данни при спазването на следните принципи:

а) Обработване по законосъобразен, добросъвестен и прозрачен начин по отношение на субекта на личните данни;
б) Събиране на лични данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели;
в) Свеждане на данните до минимум;
г) Точност на личните данни и поддръжка в актуален вид;
д) Съхраняване във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни;
е) Обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни
БАРСПИП гарантира, че лицата под негово ръководство, имащи достъп до личните данни, са задължени да спазват конфиденциалността на личните данни и имат задължение за поверителност.

Кой има достъп до Вашите лични данни и на кого може да се наложи да предоставим Вашите лични данни:

1. Достъп до Вашите лични данни, обработвани от БАРСПИП, ще имат само ограничен списък на получатели, упълномощени служители на БАРСПИП, действащи в обхвата на дейността си.
2. БАРСПИП също така използва трети страни бизнес партньори, които също може да имат достъп до Вашите лични данни, за да могат да предоставят своите услуги.
3. И накрая, БАРСПИП ще разкрива някои от Вашите лични данни в определени случаи, при наличие на законово основание за това на: компетентните органи, като например, Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
Всички трети страни, които в определени случаи може да се наложи да получат данните Ви ще са изрично задължени да пазят и обработват същите, съобразно изискванията на Регламента.

Колко дълго ще бъдат обработвани и съхранявани личните ви данни:

Вашите лични данни, събирани от БАРСПИП, се съхраняват във вид, който позволява Вашето идентифициране за не по-дълго, отколкото е необходимо за целите, за които се обработват личните данни.

Субектите на личните данни, администрирани от БАРСПИП, имат следните права:

 •  Право на информация за личните данни предмет на обработка – принцип на прозрачност
 •  Право на достъп до личните данни
 •  Право на коригиране на личните данни
 • Право на изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен”)
 • Право на ограничаване на обработването на личните данни
 • Право на уведомяване при коригиране или изтриване на личните данни или ограничаване на обработването
 • Право на преносимост на данните
 • Право на възражение за обработване на данните
 • Право да не бъдат обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране

Право на жалба до надзорен орган
Вие имате право да подадете жалба до Надзорния орган по защита на данните по отношение на спазването на приложимите закони и регламент относно защитата на данните от страна на БАРСПИП, а именно до Комисията за защита на личните данни, както следва:

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg