История

По инициатива на представители на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари през януари 2018 година се провежда първа работна среща за учредяване на браншова организация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари.

Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП) е учредена като сдружение с нестопанска цел на 15.02.2018 г. от представители на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари, Сдружение „Клуб – журналисти срещу корупцията” и специализираното търговско дружество АЛСАС ООД. Три от водещите организации в сферата на противодействието на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления.

С изготвения Устав Асоциацията се обявява за отворена организация с доброволно членство в нея и става общност на експертите и организациите работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари. Уставът определя за основна цел в дейността на Асоциацията да подпомага членовете си в осъществяването на тяхната дейност и да отстоява техните интереси.

На 25.04.2018 г., БАРСПИП е съдебно регистрирана като сдружение с нестопанска цел в частна полза на своите членове, в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел и нейния устав. През същата година членовете на сдружението приемат датата 11 ноември за професионален празник на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари. Това е датата, когато през 1990 г. влиза в сила Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи вещества и психотропни субстанции (Виенската конвенция), приета 1988г. Конвенцията е повратна точка в борбата с прането на пари в глобален план, тъй като в нея се дефинира изпирането на пари от наркотици и е първата международна конвенция, която криминализира изпирането на пари. На 11 ноември е и празникът на свети великомъченик Мина, които е закрилник на семейството, воините и помага за правилното решаване на проблеми.

БАРСПИП е единствената национална професионална браншова организация на експертите и организациите работещи в сферата на противодействие на изпирането на пари в България. Асоциацията е независимо юридическо лице на самостоятелна издръжка със седалище в гр. София.