Структура

Структурата на БАРСПИП е следната:

  • Общо събрание (ОС) – върховният управляващ орган на БАРСПИП, който приема Устава, Професионално-етичния кодекс и избира членовете на органите на БАРСПИП, както и одобрява решения, свързани с дейността на БАРСПИП.
  • Управителен съвет (УС) – организира и ръководи дейността на БАРСПИП в периода между свикването на Общото събрание.
  • Контролен и дисциплинарен съвет (КДС) – контролира изпълнението на решенията на Общото събрание, изпълнението на бюджета на БАРСПИП и дейността на Управителния съвет, както и разглежда констатациите на УС и на Комисията по професионална етика и контрол на качеството на обученията и предлага съответни дисциплинарни мерки.
  • Комисия по професионална етика и контрол на качеството на обученията (КПЕККО) – контролира изпълнението на професионално-етичния кодекс и качеството на сертифицираните обучения провеждани от членовете на БАРСПИП по приети от Общото събрание правила и процедури.
  • Регионални структури (РС).