УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Председател на Управителния съвет на БАРСПИП

Д-Р НИКОЛАЙ АЛДИМИРОВ, CALE

Д-Р НИКОЛАЙ АЛДИМИРОВ, CALE

Д-р Николай Алдимиров е управляващ съдружник на специализирано търговско дружество АЛСАС, председател на Управителния съвет на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), основател и член на Настоятелството на ЦППИП, и председател на Управителния съвет и основател на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП).

Д-р Алдимиров е икономист, един от водещите експерти в областта на превенцията на изпирането на пари и извършването на измами, с близо 20 години опит в тази дейност. Автор е на книги, статии, доклади и публикации свързани със същата проблематика. Преподавал е във Финансово-счетоводния факултет на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в София. Д-р Алдимиров е бил модератор към Съвета на Европа на фокус групите свързани с Националната оценка на риска от изпиране на пари в Република България. Активно е участвал в обучението на търговските банки и останалите задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица по проблемите на изпирането на пари, извършването на измами и финансовия мониторинг. Бил е лектор на различни международни и вътрешни форуми и конференции.

Д-р Николай Алдимиров е бил заместник – директор на Агенция „Митници”, като е отговарял за две от най-важните дирекции в Агенцията, а именно: дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ и дирекция „Последващ контрол“. Преди да заеме тази позиция д-р Алдимиров е изпълнявал длъжността директор на Дирекция „Финансово разузнаване“ към Държавна агенция „Национална сигурност“ (финансово-разузнавателното звено на Република България), като в качеството му на ръководител на службата е бил член на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Заемал е и мениджърска позиция в сферата на управление на риска от измами в банковия сектор в една от големите международни банки.

Придобива висшето си образование в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), София, степен „Магистър“, специалност „Финанси“, както и в University of West London (UWL), Лондон, специалност „Бизнес администрация“. Доктор e по икономика от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Притежава сертификати за завършени национални и международни курсове и семинари основно в областта на икономиката. Има успешно завършени 26 курса за електронно обучение свързани с банковата дейност. Владее английски и руски език.

Заместник-председатели на Управителния съвет на БАРСПИП

РЕНЕТА НИКОЛОВА

РЕНЕТА НИКОЛОВА

Ренета Николова е заместник – председател на УС на ЦППИП и член на Настоятелството на ЦППИП, известен български журналист, водеща на предаването по БНТ „Законът и ние“ и председател на Асоциацията „Клуб – Журналисти срещу корупцията“.

Асоциация „Клуб – Журналисти срещу корупцията“ е неправителствена организация, основана през 2004г. с подкрепата на USAID. Асоциацията е реализирала множество проекти с американско, европейско и българско финансиране. През 2007г. Ренета Николова беше наградена от USAID за най-обективно и професионално отразяване на Българо – Американското партньорство. През същата година в Брюксел тя бе избрана за „Европейски журналист на годината“ в престижната класация „Европейци на годината“ на изданието European Voice част от Economist Group.

ИВАН СТАНОЕВ, CALE

ИВАН СТАНОЕВ, CALE

Иван Станоев е управляващ съдружник на специализирано търговско дружество АЛСАС, управител на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), зам.-председател на УС и основател на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП).

Иван Станоев е магистър по икономика от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и магистър по право от Югозападен университет „Неофит Рилски“. Притежава над 10 годишен опит в управлението на проекти, финансирани от Европейския съюз, като служител в различни държавни институции. Работил е по проекти в рамките на Фонд „Вътрешна сигурност“, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, Фонд за външните граници, Европейски фонд за връщане, Оперативни програми на ЕС, Програма ФАР, Инструмент Шенген, Норвежки финансов механизъм и други финансови инструменти. В периода 2007 г. – 2009 г. е бил представител от страна на Министерство на вътрешните работи в Постоянната финансова консултативна група към Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа (SELEC), гр. Букурещ, Румъния. Иван Станоев е експерт в областта на обществените поръчки, администрирането на нередности и управлението на риска по проекти на ЕС.

ДОЦ. Д-Р ЕМИЛ АСЕНОВ

ДОЦ. Д-Р ЕМИЛ АСЕНОВ

Доцент Емил Асенов е доктор по икономика. Завършил е висшето си образование в Софийския университет, специалност „Право“. В Университета за национално и световно стопанство (УНСС), катедра „Финансов контрол“ води учебни курсове по дисциплините „Теория на финансовия контрол“, “Контрол във финансовия сектор“, “Банков контрол“, “Контрол в капиталовите пазари“. Бил е стипендиант на НАТО по проблемите на гражданския контрол върху държавното управление. Член е на Международната асоциация на професионалните риск-мениджъри, както и одитор на системи за управление на качеството. Автор е на учебници, монографии, статии и доклади в областта на финансовия и банков контрол, контрола и управлението на рисковете, устойчивото развитие и корпоративната отчетност.

Управител на БАРСПИП

Иван Кавръков

Иван Кавръков

Иван Кавръков е юрист и член на УС на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействието на изпирането на пари (БАРСПИП). Иван Кавръков придобива опита си в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, чрез работата си близо, пет години, като експерт в звеното за контрол над задължените лица в Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавната агенция „Национална сигурност“, където се занимава с упражняване на контрол по прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и правилника за прилагането му, и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) от страна на задължените по ЗМИП лица. По време на работата си в Дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС участва като основен лектор в над 30 обучения на задължени по ЗМИП лица от почти всички категории по отношение на практическото приложение на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ, както и по отношение на международната правна рамка и международните стандарти на FATF в сферата на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Участва с презентации в международни семинари, организирани по международни проекти. Обучен и сертифициран оценител на Комитета MONEYVAL към Съвета на Европа за оценка на държавите членки на Комитета по прилагането на международните стандарти на FATF за превенция и противодействие на изпирането на пари, финансирането на тероризма и пролиферацията. Притежава редица сертификати и удостоверения за успешно преминати курсове и обучения в различни сфери. Иван Кавръков е бил и външен хоноруван експерт по съвместен проект на Съвета на Европа и Европейския съюз, в рамките на който извършва цялостна експертна оценка на законодателството на Република Киргизстан в областта на превенцията на изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма. Бил е и юрисконсулт в частния сектор.

ЧЛЕНОВЕ НА УС

Трифон Трифонов

Трифон Трифонов

Трифон Трифонов е юрист, директор на дирекция Международна дейност, кординация и контрол в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). Преди формирането на КПКОНПИ е изпълнявал длъжността главен секретар на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Г-н Трифонов е бил и ръководител на аналитичния отдел на Дирекция „Финансово разузнаване“ към Държавна агенция „Национална сигурност“. В качеството му на експерт в областта на противодействието на изпиранато на пари, повече от четири години, г-н Трифонов е бил гост – лектор по проекти на Академията на МВР. Участвал е като лектор в сферата на противодействие на изпирането на пари и отнемането на престъпни активи и в много проекти на Националния институт по правосъдие и на други организации с компетенции в материята. Бил е представител на Република България в редица конференции и семинари, организирани от Европол, ОЛАФ, Мънивал и ЕК в страната и чужбина. Съавтор е на Наръчника за разследване на изпирането на пари в България, както и на научното издание „Стандартизирано обучение за финансово разследване на организираната престъпност и тероризма”. Участвал е и участва като член на различни работни групи и комисии по изготвянето законопроекти в сферата на противодействие на изпирането на пари и отнемането на престъпни активи (гражданска конфискация), както и в изготвянето на инструкции, свързани с междуинституционалното взаимодействие в тези области.