Цели и дейност

Цели на БАРСПИП

 • 1. Да организира, ръководи и контролира упражняването на професионалната дейност на своите членове, при спазване на стандартите за професионално и етично поведение.
 • 2. Да работи за международното признаване и утвърждаване на професионалната квалификация, в т.ч. и международното признаване на издадените сертификати, съгласно правилата, установени в приложимото право в Европейския съюз и Република България, както и за признаване на квалификацията “сертифициран експерт по превенция на изпирането на пари” като една от престижните професионални бизнес квалификации.
 • 3. Да защитава правата и професионалните интереси на своите членове.
 • 4. Да утвърждава етичния и професионален кодекс за членовете си.

Дейност на БАРСПИП

 • 1. Сертифицира организациите, които организират и провеждат изпитите на кандидатите за получаване на сертификати за “специалист по превенция на изпирането на пари” и “експерт по превенция на изпирането на пари”.
 • 2. Организира и поддържа регистър на организациите, които организират и провеждат тези изпити и на сертифицираните специалисти и експерти по превенция на изпирането на пари.
 • 3. Организира и провежда:
  – обучения на своите членове,
  – повишаване на професионалната квалификация на своите членове и
  – продължаващото професионално развитие на своите членове.
 • 4. Разработва и утвърждава правилата за изпълнение на дейностите по т. 1-3.
 • 5. Разработва, внедрява и поддържа функционираща вътрешна система за контрол на професионалната дейност на своите членове и спазването на Етичния кодекс.
 • 6. Извършва проверки на професионалната дейност на своите членове по подадени от заинтересовани лица сигнали или по инициатива на органите на БАРСПИП, като за целта формира екипи от независими по отношение на обекта на проверката контрольори.
 • 7. Дава методически указания и разработва професионални правила, процедури и техники, практически наръчници и технически средства за подпомагане на дейността на своите членове при осъществяване на професионалните им задължения.
 • 8. Организира, подпомага и извършва изследователска дейност в областта на противодействието на изпирането на пари, както и за други съпътстващи професията области.
 • 9. Налага дисциплинарни мерки на своите членове.
 • 10. Разработва и предлага на органите, имащи право на законодателна инициатива, проекти за законови и подзаконови нормативни актове в областта на противодействието на изпирането на пари и изразява становища пред различните държавни органи по проекти на други нормативни актове свързани с материята, като за целта провежда обсъждане както със свои членове, така и с членове на други професионални организации, имащи отношение по съответната материя.
 • 11. Издава професионална литература, учебни помагала, научни трудове и други материали, свързани с упражняването, развитието и популяризирането на професията.
 • 12. Представлява професията в страната и чужбина.
 • 13. Отстоява независимостта и добрата репутация на експертите и организациите работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари пред държавните и регулаторни органи, организации на инвеститори и работодатели и широката общественост в страната и чужбина.
 • 14. Подпомага дейността на държавните органи, когато това се изисква от закона с оглед спазването на професионалните и етични стандарти, като отстоява интересите на своите членове.
 • 15. Извършва контрол за гарантиране на качеството на професионалната дейност на експертите и организациите работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари.
 • 16. Органите и служителите от администрацията на БАРСПИП, които са свързани с изпълнение на дейностите по т. 6 и функциите по предходната т.15, са длъжни да спазват изискванията за опазване на професионалната тайна.
 • 17. Извършва и други дейности, свързани с целите Сдружението.