Покана за Общо събрание

До

Членовете на Сдружение „Браншова асоциация

на работещите в сферата на противодействие

на изпирането на пари“, ЕИК 2050760326

 

от Николай Любчов Алдимиров, ЕГН 7512063860, в качеството му на Председател на Управителния съвет на Сдружение „Браншова асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари“, ЕИК 2050760326, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Пирински проход“ 37, вх. Б, ет.1, ап. 7

 

 Уважаеми дами и господа,

В качеството ви на членове на Сдружение „Браншова асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари“ и на основание на чл.15, ал.3 от Устава на сдружението,

ви каня да присъствате на редовното общо събрание на Сдружение „Браншова асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари“ ЕИК 2050760326, насрочено за 21.02.2020г. от 10.00ч. в седалището и адреса на управление на сдружението: Република България, гр. София, ул. „Пирински проход“ 37, вх. Б, ет.1, ап. 7

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет през 2019г.;

Проект за решение: Приема отчета на Управителния съвет за дейността му през 2019г.

  1. Одобряване на годишния финансов отчет за 2019г.;

Проект за решение: Одобрява годишния финансов отчет за 2019г.

  1. Одобряване на бюджета за текущата финансова 2020 година;

Проект на решение: Приема бюджета на БАРСПИП за текущата финансова 2020 година.

  1. Измение и допълнение на Устава на БАРСПИП;

Проект на решение: Изменя и допълва Устава на БАРСПИП.

  1. Освобождаване на Емил Асенов Атанасов като член и заместник председател на Управителния съвет на БАРСПИП, във връзка с подадена от същия молба до УС на основание чл. 5, ал. 9 от Устава на БАРСПИП.

Проект на решение: Освобождава на Емил Асенов Атанасов като член и заместник- председател на Управителния съвет на БАРСПИП

  1. Избиране на нов член на Управителния съвет.

Проект на решение: Избира Диана Иванова Каменова за член на Управителния съвет на БАРСПИП.

  1. Други въпроси.

Писмените материали са на разположение на членовете на Сдружение „Браншова асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари“ всеки работен ден от 9 до 17ч. в адреса й на управление.

С уважение

 

__________(п)________________

Николай Алдимиров,

Председател на Управителния съвет на

Сдружение „Браншова асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари“

 

София, 21.01.2020г.