ЧЛЕНСТВО

БАРСПИП е отворена организация с доброволно членство в нея и е общност на експертите и организациите работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари. Уставът определя за основна цел в дейността на Сдружението да подпомага членовете си в осъществяването на тяхната дейност и да отстоява техните интереси.

Членуването в Сдружението е доброволно. Членовете на Сдружението са редовни, асоциирани и почетни. Редовни членове на БАРСПИП могат да бъдат юридически и физически лица, извършващи дейност, по превенция и противодействие на изпирането на пари или такива, които имат отношение към материята, които едновременно отговарят на следните условия:

 • 1. работят и се занимават с дейности, по превенция и противодействие на изпирането на пари или имат отношение към материята;
 • 2. споделят целите на сдружението и приемат неговия Устав и Етичен професионален кодекс;
 • 3. имат доказан професионализъм, лоялност и морал при упражняване на своята дейност.

Редовни членове на БАРСПИП

 • 1. Физически лица, специалисти и/или експерти по превенция на изпирането на пари;
 • 2. Физически лица, които са част от организации, на които противодействието на изпирането на пари е една от основните им дейности;
 • 3. Физически лица, които не са специалисти и/или експерти по превенция на изпирането на пари и не са част от организации, на които противодействието на изпирането на пари е една от основните им дейности, но имат отношение към материята;
 • 4. Юридически лица, на които противодействието на изпирането на пари е една от основните им дейности,
 • 5. Юридически лица, на които противодействието на изпирането на пари не е една от основните им дейности, но имат отношение към материята.

Кандидатите за редовни членове на БАРСПИП подават молба за членство до Управителния съвет (УС) на БАРСПИП. Към молбата могат да се прилагат и препоръки от други редовни членове на БАРСПИП от съответната регионална структура, където има такава, които са членове на Сдружението, и/или препоръка от Управителния съвет на Регионалната структура (РС). В случай, че в съответния регион няма изградена РС, молбата за членство може да се придружава от други препоръки на редовни членове на БАРСПИП, които са членове на Сдружението. В случай, че на даден кандидат за член му бъде отказано членство, то същият има право да обжалва решението на УС пред Общото събрание на БАРСПИП.

Членственото правоотношение възниква след като бъдат извършени следните действия:

 • Одобряване на кандидатурата от УС. Одобряването става с решение на УС на Сдружението, постановено в писмена форма.
 • Заплащане на членски внос за съответната календарна година. В случай, че кандидатът е приет за член след 01 юли, същият дължи заплащане на членски внос в размер на 50 % (петдесет на сто) от членския внос за годината, през която е приет.

Членският внос е в размер на: 

 • 60 лв. на година за физически лица.
 • 200 лв. на година за юридически лица.